ข้อมูลสหกรณ์

                         

 ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์

   สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค  จำกัด

                              พนักงาน บริษัทไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) ได้มีการเคลื่อนไหวในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งเกิดจากพนักงานชั้นผู้น้อยที่มีรายได้จำกัด เมื่อมีความจำเป็นเฉพาะหน้า ที่จะต้องใช้เงินจำนวนมากก็มักจะหาทางออกด้วยการกู้ยืมโดยยอมเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูง เช่น ร้อยละ 10 ต่อเดือน หรืออีกทางหนึ่งโดยการรวมกลุ่มเล่นแชร์ ซึ่งมีดอกเบี้ยสูง ทำให้รายได้จากเงินเดือนค่าจ้างไม่พอจ่าย เป็นเหตุให้ประสิทธิภาพในการทำงานด้อยลง เพราะต้องกังวลหลายเรื่อง ทั้งเงินไม่พอใช้ ต้องคอยหลบเจ้าหนี้ ดังนั้นทางเดียวที่จะแก้ปัญหานี้ได้ก็โดยการร่วมมือกันจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยติดต่อขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง และศึกษาจากสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด และได้มีการประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์เพื่อดำเนินการจัดตั้ง เมื่อวันที่ 5 มกราคม  2532  มีพนักงานลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อของผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์   จำนวน  151  คน    โดยมีคุณสุพจน์ จารุวรรณบำรุง  ประธานสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค เป็นประธานในที่ประชุม คุณสุภาพ มณีเมือง สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง เป็นผู้ให้คำชี้แจงหลักและวิธีการจัดตั้งสหกรณ์ซึ่งได้ข้อสรุปว่า  สหกรณ์ที่จะจัดตั้งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์  ชื่อว่า สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด”   สำนักงานตั้งอยู่ภายในบริเวณบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด เลขที่ 44 หมู่ 1 ตำบลโพสะ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000  และในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้เลือกตั้งคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ จำนวน 10 คน เพื่อลงลายมือชื่อยื่นคำขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ คือ

        1.  นายชลอ               เสือหัน                      ประธานผู้จัดตั้ง

        2.  นายพยัพ              ช้างทองคำ                รองประธานคนที่ 1

        3.  นายประยุทธ         พูลป้อม                     รองประธานคนที่ 2

        4.  นายสะอาด            เจริญผล                    เลขานุการ

        5.  นายสนั่น              ชูสุวรรณ                     เหรัญญิก

        6.  นายสาธร              จำรัส                         กรรมการ

        7.  นายสมนึก            ชาติทรัพย์สิน              กรรมการ

        8.  นายวิโรจน์            หามะณี                      กรรมการ

        9.  นายณรงค์            ทับเที่ยง                     กรรมการ

        10. นายสุพจน์            จารุวรรณบำรุง            กรรมการ

 

                       เมื่อคณะผู้จัดตั้งได้ดำเนินการขอจดทะเบียนสหกรณ์ต่อนายทะเบียนสหกรณ์และนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด เมื่อวันที่  4  เมษายน  2532  เลขทะเบียนสหกรณ์ ที่ 004532 เป็นสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์การบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด ในช่วงแรกได้รับเงินสนับสนุนจาก  สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จำนวนเงิน 200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน)  จากศูนย์อเมริกันเพื่อแรงงานนานาชาติ จำนวนเงิน 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  โดยปลอดการส่งเงินต้น  6  เดือน  และไม่เสียดอกเบี้ย  ทำให้สหกรณ์สามารถให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ทันท่วงทีที่สมาชิกต้องการ

                       สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม  2532 ณ โรงจอดรถจักรยานยนต์ บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด โดยมีคุณชลอ  เสือหัน  

  ประธานคณะผู้จัดตั้งเป็นประธานในที่ประชุมมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดแรก จำนวน  11  คน คือ

        1.  นายวิระ               เพ็ชรเขียว                  ประธานกรรมการ

        2.  นายสาธร              จำรัส                        รองประธานกรรมการ

        3.  นายสำราญจิตร      วศินธรรม                  รองประธานกรรมการ

        4.  น.ส.อารีรัตน์          วัฒนะภูติ                  เหรัญญิก

        5.  นายสะอาด            เจริญผล                   เลขานุการ

        6.  นายสนั่น              ชูสุวรรณ                    กรรมการ

        7.  น.ส.สกุนตลา         สุทธิวงษ์                  กรรมการ

        8.  นายสมนึก            ชาติทรัพย์สิน             กรรมการ

        9.  น.ส.กรรณิกา         ทิพย์จันทร์                กรรมการ

        10. นายสงกา             เมืองลี                      กรรมการ

        11. นายประยุทธ         พูลป้อม                    กรรมการ

                       ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติสมัครเข้าเป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และได้กำหนดวงเงินกู้ยืมของสหกรณ์ ประจำปี 2532 ได้ไม่เกิน 2 ล้านบาท

                       เมื่อวันที่  4  เมษายน  2534  สหกรณ์ฯ  ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2533  ณ  โรงจอดรถข้างที่ทำการสหกรณ์ฯ  ที่ประชุมได้มีมติให้คุณสมุทร  คุณชื่น  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการภายในของสหกรณ์ประจำปี  2354  โดยกำหนดให้มาตรวจสอบเดือนละ  1  ครั้ง  ให้             ค่าตอบแทนครั้งละ  300.00  บาท  (สามร้อยบาทถ้วน)

                       ในการดำเนินงานให้บริการแก่สมาชิกทั้งการถือหุ้นรายเดือน  การซื้อหุ้นพิเศษ  การรับฝากเงินจากสมาชิก  ตลอดจนการให้เงินกู้แก่สมาชิก  ซึ่งมีความต้องการใช้เงินเป็นจำนวนมาก  ทำให้สหกรณ์ฯ  ต้องหาแหล่งเงินกู้จากภายนอก  โดยเมื่อวันที่  9  กันยายน  2534            สหกรณ์ฯ  ได้กู้เงินจากนายสมคิด  รัตนเสนา  และน.ส.นุชรัตน์  ประชาชนะชัย  จำนวนเงิน  170,000.00  บาท  (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)   อัตราดอกเบี้ย  15.5  ต่อปี  และกำหนดชำระภายในระยะเวลา  1  ปี  และเมื่อสหกรณ์ฯ  ได้ขยายการให้เงินกู้แก่สมาชิก  เป็นการให้เงินกู้พิเศษ    สหกรณ์ฯ  ได้กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน  จำกัด  เมื่อวันที่  26 กรกฎาคม  2536  เป็นจำนวนเงิน  600,000.00  บาท  (หกแสนบาทถ้วน)  กำหนดชำระคืน  3  เดือน  และเมื่อวันที่  20  กันยายน  2536  สหกรณ์ฯ  ได้กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน  จำกัด  เพิ่มอีก   500,000.00  บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน)  กำหนดชำระคืน  3  เดือน  และเพื่อเป็นหลักประกันในการให้เงินกู้แก่สมาชิก         สหกรณ์ฯ  ได้ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีไว้กับ  ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด  สาขาอ่างทอง  เมื่อวันที่  21  มิถุนายน  2537  จำนวนไม่เกิน  1,000,000.00  บาท  (หนึ่งล้านบาทถ้วน)  และเพิ่มวงเงินอีก  1,000,000.00  บาท  (หนึ่งล้านบาทถ้วน)  ในวันที่  18  พฤษภาคม  2538  และเพิ่มวงเงินอีก  3,000,000.00  บาท  (สามล้านบาทถ้วน)  ในวันที่  3  ธันวาคม  2552  รวมทั้งสิ้นเป็นวงเงิน  5,000,000.00  บาท  (ห้าล้านบาทถ้วน)

                           สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด ได้ดำเนินการมาแล้ว 33 ปี มีทุนดำเนินการมากกว่า  494  ล้านบาท มีสมาชิก จำนวน  259 คน และสมาชิกสมทบ จำนวน 25 คน มีเจ้าหน้าที่ทำงานเต็มเวลา  จำนวน  3 คน                     

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด


  • เอกสารและขั้นตอนการสมัครสมาชิก 1. แบบใบสมัครและทะเบียนสมาชิก 2. สำเนาบัตรประชาชน 3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ทั้งของตนเองและผู้รับประโยชน์ กรณีตั้งผู้รับโอนประโยชน์) 4. ยื่นเอกสารรายการท...

  • 19029_5af424c56e83e.jpg
    นายพิเชษฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับขั้นตอนการประเมินผลสหกรณ์สีขาวนั้น มีเกณฑ์ในการพิจารณารวม 9 หลัก คือ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่...

  • ปกรายงานกิจการ 2566.jpg
Visitors: 16,340