บริการของสหกรณ์


  • personal_loan-k29D--621x414@LiveMint.jpg
    การให้เงินกู้ สหกรณ์ฯ ให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก ดังต่อไปนี้ 1 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน มีหลักเกณฑ์การกู้เงินดังต่อไปนี้ อายุสมาชิก 3 เดือน กู้ได้ 20,000.00 บาท อายุสมาชิก 6 เดือน กู...

  • ดาวน์โหลด (2).jpg
    การรับฝากเงิน 1. เงินฝากออมทรัพย์ เปิดบัญชีครั้งแรก ไม่ต่ ากว่า 100 บาท สามารถฝาก - ถอน ได้ทุกวันใน เวลาท าการ การถอนเงินต้องมียอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากต้องไม่น้อยกว่า 100 บาท ค านว...

  • สวัสดิการสำหรับสมาชิก สวัสดิการสำหรับสมาชิกเจ็บป่วย สมาชิกสหกรณ์ออทรัพย์ฯ ทุกท่านที่เจ็บป่วยเป็นคนไข้ในของโรงพยาบาลพักรักษาตัว ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จัดสวัสดิกา...

ดาวน์โหลดเอกสารสหกรณ์ 

Visitors: 14,917