ข่าวประชาสัมพันธ์

13 พฤษภาคม 2565 มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณนาที ภานุมาศสมาชิกแผนกซ่อมบำรุง

12 พฤษภาคม 2565 มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณชรินทร์ บำรุงญาติ สมาชิกแผนกผลิต และคุณไกรสร กรอบรูปสมาชิกแผนกคลังสินค้า

6 พฤษภาคม 2565 มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่ คุณเดชณรงค์ ไหมทอง สมาชิกแผนกไฟฟ้า

4 พฤษภาคม 2565 มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณจิรโรจน์ เส็งรอดรัตน์ สมาชิกแผนกผลิต

3 พฤษภาคม 2565 มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณนพดล ตรีตุนา สมาชิกแผนก ไฟฟ้า

29 เมษายน 2565 มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณนพดล แสงเมือง สมาชิกแผนก สาธารณูปการ

28 เมษายน 2565 มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณสุจินต์ แก้ววิมล สมาชิกแผนก ผลิต

26 เมษายน 2565 มอบสวัสดิการสงเคราะห์ศพกรณีครอบครัวของ สมาชิกเสียชีวิต แก่คุณเกรียงไกร นาคชุ่ม สมาชิกแผนกสมาชิกเกษียณอายุ จำนวนเงิน 20,000.00 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

25 เมษายน 2565 มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณพรพิชัย ประมลสมาชิกแผนกโยธา และคุณบวรสิทธิ์ ฤทธิ์เดช สมาชิกแผนกโยธา และ คุณไกรสร แย้มเลี้ยงสมาชิกแผนก ผลิต

21 เมษายน 2565 มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณสถาพร คงคาดิษฐ์ สมาชิกแผนกสาธารณูปการ

20 เมษายน 2565 มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณนภวรรณ กุณฑลทอง สมาชิกฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และคุณวิภาพร เสมาชัย สมาชิกแผนกควบคุมคุณภาพ

18 เมษายน 2565 มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณกฤษดา สามัคคี สมาชิกแผนกคลังสินค้า และคุณกิตติพงษ์ สังข์ทอง สมาชิกแผนก คลังพัสดุ

12 เมษายน 2565 มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณชัยรัตน์ ปานยันยงค์ สมาชิกแผนกซ่อมบำรุง และคุณชัยวัฒน์ องอาจ สมาชิกแผนกผลิต

9 เมษายน 2565 มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณก้องเกียรติ นาคประสาทสมาชิกแผนกสาธารณูปการ

8 เมษายน 2565 มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณโกวิทย์ ดนตรีสมาชิกแผนกผลิต  และคุณปิยพงษ์ เชื้อบุญสมาชิกแผนกเครื่องมือวัด

4 เมษายน 2565 มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณกิตติชัย เปรมปรีดา สมาชิกแผนกสาธารณูปการ และ คุณอานนท์ สุขประเสริฐสมาชิกแผนกสาธารณูปการ

1 เมษายน 2565 มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณธนกฤต สีแก้วน้ำใส สมาชิกแผนกสาธารณูปการ

9 มีนาคม 2565 มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณประสิทธิ์ จันทนาสมาชิกแผนกซ่อมบำรุง

7 มีนาคม 2565 มอบสวัสดิการสงเคราะห์ศพกรณีครอบครัวของ สมาชิกเสียชีวิต แก่คุณบังอร สำเภาพันธุ์ สมาชิกแผนกสมาชิกเกษียณอายุ จำนวนเงิน 20,000.00 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

5 มีนาคม 2565 มอบสวัสดิการสงเคราะห์ศพกรณีครอบครัวของ สมาชิกเสียชีวิต แก่คุณจิรายุ พรหมมี สมาชิกแผนกผลิต จำนวนเงิน 20,000.00 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

3 มีนาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ และสหภาพแรงงานฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณธนเดช ภัทรคามินทร์ สมาชิกแผนกผลิต และ คุณเริงชัย จิตต์ไทยสมาชิกแผนกผลิต

27 กุมภาพันธ์ 2565 มอบสวัสดิการสมาชิกขึ้นบ้านใหม่ แก่คุณอภิชัย แพรสุวรรณ สมาชิกแผนก สาธารณูปการ จำนวนเงิน 2,000.00 บาท (สองพันบาทถ้วน)

24 กุมภาพันธ์ 2565 มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณธเนตร ขวัญอ่อน สมาชิกแผนกสาธารณูปการ

21 กุมภาพันธ์ 2565 มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณณัฐวัฒน์ ชัยธนบูรณ์ สมาชิกแผนกผลิต

5 กุมภาพันธ์ 2565 มอบสวัสดิการสงเคราะห์ศพกรณีครอบครัวของ สมาชิกเสียชีวิต แก่คุณสมนึก เฉลิมจิตต์ สมาชิกแผนกคลังสินค้าจำนวนเงิน 15,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

29 มกราคม 2565 มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณโกวิทย์ ดนตรีสมาชิกแผนกผลิต

28 มกราคม 2565 มอบของที่ระลึก (ทองคำ 1 สลึง) เนื่องในงานเกษียณอายุ แก่สมาชิกท่านที่เกษียณอายุ ได้แก่

1.คุณจีรนุช นาคทับที สมาชิกแผนก บัญชี
2.คุณสำรวม บุญครอบ สมาชิกแผนก คลังสินค้า
3.คุณสินทบ ม่วงคง สมาชิกแผนก คลังพัสดุ
4.คุณศุภกิตต์ ลาภบังเกิด สมาชิกแผนกซ่อมบำรุง
5.คุณวารี แจ่มแจ้ง สมาชิกแผนกควบคุมคุณภาพ
6.คุณศุภกัญญา อรรถธรรมสุนทร สมาชิกแผนก ควบคุมคุณภาพ

ข่าวสารสหกรณ์

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
    13 พฤษภาคม 2565มอบสวัสดิการเยี่ยมไข้แก่คุณนาที ภานุมาศสมาชิกแผนกซ่อมบำรุง12 พฤษภาคม 2565มอบสวัสดิการ...
Visitors: 13,094