คู่มือสมาชิก

  เอกสารและขั้นตอนการสมัครสมาชิก

 1. แบบใบสมัครและทะเบียนสมาชิก

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ทั้งของตนเองและผู้รับประโยชน์ กรณีตั้งผู้รับโอนประโยชน์)

4. ยื่นเอกสารรายการที่ 1 – 3 ที่ส านักงานสหกรณ์ฯ เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดำ เนินการพิจารณา อนุมัติเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์

5. สหกรณ์ฯ ดำเนินการส่งหักเงินค่าหุ้นรายเดือนพร้อมค่าธรรมเนียมแรกเข้า 20 บาท หรือ 2,000 บาท โดย หัก ณ ที่จ่ายเงินได้รายเดือน (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 20 บาท,ค่าธรรมเนียมสมัครเข้าเป็นสมาชิกครั้งที่สอง 2,000 บาท)

 การดำเนินงาน

การสะสมหุ้น สมาชิกส่งค่าหุ้นต้องถือตามเกณฑ์ของเงินได้รายเดือนของสมาชิก ดังต่อไปนี้

เงินได้รายเดือน (บาท)                 ถือหุ้นรายเดือน (หุ้น

ไม่เกิน 2,000 บาท                               10 หุ้น 

เกินกว่า2,000 – 3,000 บาท                    15 หุ้น

เกินกว่า 3,000 – 4,000 บาท                   20 หุ้น

เกินกว่า 4,000 – 5,000 บาท                   25 หุ้น

เกินกว่า 5,000 – 6,000 บาท                   30 หุ้น

เกินกว่า 6,000 – 7,000 บาท                   35 หุ้น

เกินกว่า 7,000 – 8,000 บาท                   40 หุ้น

เกินกว่า 8,000 – 9,000 บาท                   45 หุ้น

ตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป                        50 หุ้น

สวัสดิการ

1.สวัสดิการสำหรับสมาชิกเจ็บป่วย

สมาชิกสหกรณ์ออทรัพย์ฯ ทุกท่านที่เจ็บป่วยเป็นคนไข้ในของโรงพยาบาลพักรักษาตัว ตั้งแต่ 3 วัน ขึ้นไป ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

จัดสวัสดิการเยี่ยมไข้โดยจัดกระเช้าของเยี่ยมมูลค่า 500 บาท

2.สวัสดิการสำหรับสมาชิกแต่งงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ มอบของขวัญสำหรับสมาชิกแต่งงานมูลค่า 2,000 บาท (จะเป็นของขวัญ หรือเป็นเงินก็ได้แล้วแต่กรณี)

3.สวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้เป็นโสด

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบสวัสดิการส าหรับสมาชิกผู้เป็นโสดเป็นเงินมูลค่า 2,000 บาท โดยมอบ เมื่อเกษียณอายุงานจากบริษัทฯ

4.สวัสดิการสำหรับสมาชิกเกษียณอายุ (ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 ปี)

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบของที่ระลึกสำหรับสมาชิกเกษียณอายุที่มีอายุสมาชิกตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป สหกรณ์ฯ มอบทองค่า หนัก 1 สลึง

สวัสดิการสำหรับสมาชิกขึ้นบ้านใหม่

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบของที่ระลึกสำหรับสมาชิกที่ปลูกบ้านใหม่,ซื้อบ้านใหม่มูลค่า 2,000 บาท โดยให้ 1 ครั้งต่อคนเท่านั้น (สมาชิกผู้ขอรับสวัสดิการนี้แจ้งให้สหกรณ์ทราบด้วย)

สวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก มอบให้กับบุตรสมาชิกทุกปี การจ่ายทุนฯ และจำนวนทุนฯ ที่จ่ายเป็นไปตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการดำเนินการ

 

 สวัสดิการเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก และครอบครัวสมาชิก

กรณีสมาชิกเสียชีวิต ให้ได้รับสวัสดิการและเงินสงเคราะห์ศพ ดังต่อไปนี้

(1) ค่าพวงหรีดเคารพศพ 1 พวง ในนามสหกรณ์ ราคาไม่เกิน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

(2) สหกรณ์ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม 1 คืน ค่าใช้จ่ายไม่เกิน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

      (3) เงินสงเคราะห์ศพตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด

สหกรณ์จ่ายเงินสงเคราะห์ศพเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของสมาชิกโดยใช้หลักเกณฑ์การนับอายุการเป็นสมาชิกโดยนับตั้งแต่วันที่ได้เข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ตามข้อบังคับ ดังต่อไปนี้

(1)     เป็นสมาชิกไม่เกิน 10 ปี                               

ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

(2)     เป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปี  แต่ไม่เกิน  15  ปี          

ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ จำนวน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(3)     เป็นสมาชิกตั้งแต่ 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี     

ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

(4)     เป็นสมาชิกตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี     

ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ จำนวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนบาทห้าหมื่นบาทถ้วน)

(5)     เป็นสมาชิกตั้งแต่ 25 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี

ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

(6)     เป็นสมาชิกตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป                                    

ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ จำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

สมาชิกสหกรณ์ที่เกษียณอายุ แต่ยังคงค่าหุ้นกับสหกรณ์ หากต่อมาเสียชีวิตให้ได้รับเงินสงเคราะห์ โดยเริ่มนับถัดจากวันที่เกษียณอายุงาน ซึ่งมีรายละเอียดการจ่ายเงินสงเคราะห์ดังนี้

(1)     หลังจากเกษียณอายุงานไม่เกิน 1 ปี                           

ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ จำนวน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(2)     หลังเกษียณอายุงานมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี      

ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

(3)     หลังเกษียณอายุงานมากกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี    

ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ จำนวน 125,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(4)         หลังเกษียณอายุงานมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป

              ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ จำนวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

                  กรณีบุคคลในครอบครัว บิดามารดา คู่สมรส และบุตร อายุไม่เกิน 25 ปี แต่ไม่รวมบุตรบุญธรรม เสียชีวิต ให้ได้รับสวัสดิการและเงินสงเคราะห์ศพ ดังต่อไปนี้

(1) ค่าพวงหรีดเคารพศพ 1 พวง ในนามสหกรณ์ ราคาไม่เกิน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

(2) สหกรณ์ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม 1 คืน ค่าใช้จ่ายไม่เกิน 500 บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน)

      (3) ผู้ที่เข้าเป็นสมาชิกไม่เกิน 10 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์

               จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

(4) ผู้ที่เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน. 20 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์

       จำนวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(5) ผู้ที่เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป ให้ได้รับเงินสงเคราะห์

        จำนวน 20,000   บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

บุคคลในครอบครัวของสมาชิกสหกรณ์ที่เกษียณอายุ แต่ยังคงค่าหุ้นกับสหกรณ์  ถ้าบุคคลในครอบครัวดังกล่าวเสียชีวิตให้ได้รับเงินสงเคราะห์จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

                  หมายเหตุ  กรณีตัวสมาชิกเสียชีวิต ญาติกรุณาแจ้งให้สหกรณ์ทราบด้วย

 

 

สวัสดิการสมาชิกสมทบ       สมาชิกสมทบเสียชีวิตจัดพวงหรีดเคารพศพ 1 พวง 500 บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม 1 จบ 500  บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) และมอบเงินสงเคราะห์ศพช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก ดังมีรายละเอียดดังนี้

                                 อายุสมาชิก  6  เดือน จนครบ 5 ปี 

                                             เสียชีวิตสหกรณ์จ่ายคนละ  10,000  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

                                 อายุสมาชิก  5  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  10  ปี 

                                             เสียชีวิตสหกรณ์จ่ายคนละ  30,000  บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน)

                                 อายุสมาชิก  10  ปี  ขึ้นไป

                                             เสียชีวิตสหกรณ์จ่ายคนละ  50,000  บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน)


Visitors: 15,274