สวัสดิการ

 สวัสดิการสำหรับสมาชิก

                              สวัสดิการสำหรับสมาชิกเจ็บป่วย

                              สมาชิกสหกรณ์ออทรัพย์ฯ  ทุกท่านที่เจ็บป่วยเป็นคนไข้ในของโรงพยาบาลพักรักษาตัว  ตั้งแต่ 3  วันขึ้นไป  ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  จัดสวัสดิการเยี่ยมไข้โดยจัดกระเช้าของเยี่ยมมูลค่า  500  บาท

                              สวัสดิการสำหรับสมาชิกแต่งงาน

                              สหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ  มอบของขวัญสำหรับสมาชิกแต่งงานมูลค่า   2,000   บาท  (จะเป็นของขวัญหรือเป็นเงินก็ได้แล้วแต่กรณี)

                              สวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้เป็นโสด

                              สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  มอบสวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้เป็นโสดเป็นเงินมูลค่า   2,000  บาท  โดยมอบเมื่อเกษียณอายุงานจากบริษัทฯ

                              สวัสดิการสำหรับสมาชิกเกษียณอายุ  (ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า  5  ปี)

                              สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  มอบของที่ระลึกสำหรับสมาชิกเกษียณอายุที่มีอายุสมาชิกตั้งแต่  5  ปี ขึ้นไป สหกรณ์ฯ  มอบทองคำ  หนัก  1  สลึง

                              สวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ

                              สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  มีทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  มอบให้กับบุตรสมาชิกทุกปี การจ่ายทุนฯ  และจำนวนทุนฯ  ที่จ่ายเป็นไปตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการดำเนินการ

                              สวัสดิการเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก และครอบครัวสมาชิก

กรณีสมาชิกเสียชีวิต ให้ได้รับสวัสดิการและเงินสงเคราะห์ศพ ดังต่อไปนี้

(1) ค่าพวงหรีดเคารพศพ 1 พวง ในนามสหกรณ์ ราคาไม่เกิน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

(2) สหกรณ์ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม 1 คืน ค่าใช้จ่ายไม่เกิน 500 บาท                        (ห้าร้อยบาทถ้วน)

      (3) เงินสงเคราะห์ศพตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด

สหกรณ์จ่ายเงินสงเคราะห์ศพเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของสมาชิก โดยใช้หลักเกณฑ์การนับอายุการเป็นสมาชิกโดยนับตั้งแต่วันที่ได้เข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ตามข้อบังคับ ดังต่อไปนี้

(1)     เป็นสมาชิกไม่เกิน 10 ปี                               

ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

(2)     เป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปี  แต่ไม่เกิน  15  ปี          

ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ จำนวน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(3)     เป็นสมาชิกตั้งแต่ 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี     

ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

(4)     เป็นสมาชิกตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี     

ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ จำนวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนบาทห้าหมื่นบาทถ้วน)

(5)     เป็นสมาชิกตั้งแต่ 25 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี

ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

(6)     เป็นสมาชิกตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป                                    

ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ จำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

สมาชิกสหกรณ์ที่เกษียณอายุ แต่ยังคงค่าหุ้นกับสหกรณ์ หากต่อมาเสียชีวิตให้ได้รับเงินสงเคราะห์ โดยเริ่มนับถัดจากวันที่เกษียณอายุงาน ซึ่งมีรายละเอียดการจ่ายเงินสงเคราะห์ดังนี้

(1)     หลังจากเกษียณอายุงานไม่เกิน 1 ปี                           

ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ จำนวน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(2)     หลังเกษียณอายุงานมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี      

ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

(3)     หลังเกษียณอายุงานมากกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี    

ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ จำนวน 125,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(4)         หลังเกษียณอายุงานมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป

              ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ จำนวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

                  กรณีบุคคลในครอบครัว บิดามารดา คู่สมรส และบุตร อายุไม่เกิน 25 ปี แต่ไม่รวมบุตรบุญธรรม เสียชีวิต ให้ได้รับสวัสดิการและเงินสงเคราะห์ศพ ดังต่อไปนี้

(1) ค่าพวงหรีดเคารพศพ 1 พวง ในนามสหกรณ์ ราคาไม่เกิน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

(2) สหกรณ์ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม 1 คืน ค่าใช้จ่ายไม่เกิน 500 บาท                          (ห้าร้อยบาทถ้วน)

      (3) ผู้ที่เข้าเป็นสมาชิกไม่เกิน 10 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์

               จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

(4) ผู้ที่เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน. 20 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์

       จำนวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(5) ผู้ที่เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป ให้ได้รับเงินสงเคราะห์

        จำนวน 20,000   บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

บุคคลในครอบครัวของสมาชิกสหกรณ์ที่เกษียณอายุ แต่ยังคงค่าหุ้นกับสหกรณ์  ถ้าบุคคลในครอบครัวดังกล่าวเสียชีวิตให้ได้รับเงินสงเคราะห์จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

                  หมายเหตุ  กรณีตัวสมาชิกเสียชีวิต ญาติกรุณาแจ้งให้สหกรณ์ทราบด้วย


                              สวัสดิการสำหรับสมาชิกขึ้นบ้านใหม่

                  สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบของที่ระลึกสำหรับสมาชิกที่ปลูกบ้านใหม่,ซื้อบ้านใหม่มูลค่า  2,000   บาท  โดยให้  1  ครั้งต่อคนเท่านั้น     (สมาชิกผู้ขอรับสวัสดิการนี้แจ้งให้สหกรณ์ทราบด้วย)

 

สวัสดิการสมาชิกสมทบ       สมาชิกสมทบเสียชีวิตจัดพวงหรีดเคารพศพ 1 พวง 500 บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม 1 จบ 500  บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) และมอบเงินสงเคราะห์ศพช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก ดังมีรายละเอียดดังนี้

                                 อายุสมาชิก  6  เดือน จนครบ 5 ปี 

                                             เสียชีวิตสหกรณ์จ่ายคนละ  10,000  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

                                 อายุสมาชิก  5  ปี  ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  10  ปี 

                                             เสียชีวิตสหกรณ์จ่ายคนละ  30,000  บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน)

                                 อายุสมาชิก  10  ปี  ขึ้นไป

                                             เสียชีวิตสหกรณ์จ่ายคนละ  50,000  บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

 

 

Visitors: 15,600