เงินฝาก

การรับฝากเงิน 

1. เงินฝากออมทรัพย์

เปิดบัญชีครั้งแรก ไม่ต่ ากว่า 100 บาท สามารถฝาก - ถอน ได้ทุกวันใน เวลาท าการ

การถอนเงินต้องมียอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากต้องไม่น้อยกว่า 100 บาท ค านวณดอกเบี้ยเป็นรายวันปีละ 1 ครั้ง ทุกวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี 

2 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

เปิดบัญชีครั้งแรก ไม่ต่ ากว่า 1,000 บาท สามารถฝากได้ทุกวันใน เวลาทำการ

การถอนเงินสามารถถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง จ านวนเท่าใดก็ได้แต่ยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากต้องไม่น้อย กว่า 1,000 บาท

กรณีถอนเกิน 1 ครั้ง

จะเสียค่าธรรมเนียมในการถอนครั้งที่ 2 และครั้งต่อ ๆ ไป ในอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ถอน แต่ไม่ต่ ากว่า 300 บาทสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท

การคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี และครั้งที่ 2 วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

3.เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อการเกษียณอายุ

สมาชิกสหกรณ์ฯ วางแผนการออมเพื่อการเกษียณ

1. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อการเกษียณเริ่มต้นไม่ต่ ากว่า 200 บาท

2. สมาชิกน าเงินฝากเข้าบัญชีเป็นประจ าทุกเดือน จ านวนเงินตั้งแต่ 200 - 20,000 บาท

3. เงินน าฝากเข้าบัญชี สมาชิกสามารถเพิ่ม – ลดจ านวนเงินได้ปีละ 1 ครั้ง

4. สมาชิกสามารถถอนได้เฉพาะดอกเบี้ยที่สหกรณ์ฯ จ่ายให้เท่านั้น

5. กรณีสมาชิกปิดบัญชีก่อนการเกษียนอายุงาน สหกรณ์ฯ จะจ่ายอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออม ทรัพย์ให้ในอัตราร้อยละ 1.00 ต่อปี ในปีที่ปิดบัญชี

6. สมาชิกสามารถมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อการเกษียณในโครงการนี้ท่านละ 1 บัญชี เท่านั้น

7. วิธีการปฏิบัติอื่นให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จ ากัด ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับเงินฝาก พ.ศ. 2545 โดยอนุโลม

สมาชิกเกษียณอายุงานที่คงค่าหุ้นไว้กับสหกรณ์ฯ

1. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อการเกษียณเริ่มต้นไม่ต่ ากว่า 200 บาท จ านวนเงินฝาก ไม่เกิน 500,000 บาท

2. สมาชิกสามารถถอนเงินได้เดือนละ 1 ครั้ง

3. สมาชิกสามารถมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อการเกษียณในโครงการนี้ได้ท่านละ 1 บัญชีเท่านั้น

4 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุข

เปิดบัญชีครั้งแรก ไม่ต่ ากว่า 1,000 บาท น าฝากเงิน จ านวนเท่ากันเป็นประจ าทุกเดือน ขั้นต่ า 500 บาท ขึ้นไป และฝากสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท โดยจะเปลี่ยนแปลง จ านวนเงินฝากได้ ปีละ 1 ครั้ง ไม่สามารถถอนเงินการก่อนเกษียณอายุงานได้ ค านวณดอกเบี้ยเป็นรายวันปีละ 1 ครั้ง ในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี    

 

 อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก

1. เงินรับฝากออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อปี

2. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ต่อปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปี ส าหรับยอดเงินตั้งแต่ 5 ล้านบาท ขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี ส าหรับยอดเงินตั้งแต่ 15 ล้านบาท ขึ้นไป

3. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อการเกษียณ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 ต่อปี

4. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุข อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปี


  • personal_loan-k29D--621x414@LiveMint.jpg
    การให้เงินกู้ สหกรณ์ฯ ให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก ดังต่อไปนี้ 1 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน มีหลักเกณฑ์การกู้เงินดังต่อไปนี้ อายุสมาชิก 3 เดือน กู้ได้ 20,000.00 บาท อายุสมาชิก 6 เดือน กู...

  • สวัสดิการสำหรับสมาชิก สวัสดิการสำหรับสมาชิกเจ็บป่วย สมาชิกสหกรณ์ออทรัพย์ฯ ทุกท่านที่เจ็บป่วยเป็นคนไข้ในของโรงพยาบาลพักรักษาตัว ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จัดสวัสดิกา...
Visitors: 16,340