เงินกู้

การให้เงินกู้

สหกรณ์ฯ ให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก ดังต่อไปนี้

1 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน มีหลักเกณฑ์การกู้เงินดังต่อไปนี้ อายุสมาชิก 3 เดือน กู้ได้ 20,000.00 บาท อายุสมาชิก 6 เดือน กู้ได้ 50,000.00 บาท อายุสมาชิก 12 เดือน กู้ได้ 100,000.00 บาท หมายเหตุ ผู้กู้เงินประเภทเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จะต้องมีค่าหุ้นสะสม 37%ของวงเงินกู้ และหากผู้กู้มีอายุสมาชิกไม่ถึง 12 เดือน ให้ใช้ผู้ค้ าประกัน 1 คน(กำหนดชำระคืน 10 เดือน หรือ 20 งวด) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ร้อยละ 5.75 ต่อปี(เปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ปัจจุบัน)

2 เงินกู้สามัญ

มีหลักเกณฑ์การกู้เงินดังต่อไปนี้

อายุสมาชิก

      จำนวนเงินกู้

       ค่าหุ้นสะสม

กำหนดชำระคืน

     

รายเดือน

รายวัน

12  เดือน

90,000

33,300

104   งวด

 208  งวด

15  เดือน

120,000

44,400

114   งวด

 228  งวด

18  เดือน

150,000

55,500

144   งวด

288  งวด

21  เดือน

180,000

66,600

144   งวด

288  งวด

24  เดือน

210,000

77,700

144   งวด

288  งวด

27  เดือน

240,000

88,800

144   งวด

288  งวด

30  เดือน

270,000

99,900

144   งวด

288  งวด

33  เดือน

300,000

111,000

144   งวด

288  งวด

36  เดือน

340,000

125,800

144   งวด

288  งวด

39  เดือน

380,000

140,600

144   งวด

288  งวด

42  เดือน

420,000

155,400

144   งวด

288  งวด

45  เดือน

460,000

170,200

144   งวด

288  งวด

48  เดือน

500,000

185,000

144   งวด

288  งวด

51  เดือน

540,000

199,800

144   งวด

288  งวด

54  เดือน

580,000

214,600

144   งวด

288  งวด

57  เดือน

620,000

229,400

144   งวด

288  งวด

60  เดือน

660,000

244,200

144   งวด

288  งวด

63  เดือน

700,000

259,000

144   งวด

288  งวด

66  เดือน

750,000

277,500

144   งวด

288  งวด

 

69 เดือน

800,000

296,000

144   งวด

288  งวด

 

 

72 เดือน

850,000

314,500

144   งวด

288  งวด

 

 

75 เดือน

900,000

333,000

144   งวด

288  งวด

 

 

78 เดือน

950,000

351,500

144   งวด

288  งวด

 

 

81 เดือน

1,000,000

370,000

144   งวด

288  งวด

 

 

84 เดือน

1,050,000

388,500

144   งวด

288  งวด

 

 

87 เดือน

1,100,000

407,000

144   งวด

288  งวด

 

 

90 เดือน

1,200,000

444,000

144   งวด

288  งวด

 

 

93 เดือน

1,300,000

481,000

144   งวด

288  งวด

 

 

96 เดือน

1,400,000

518,000

144   งวด

288  งวด

 

 

100 เดือน

1,500,000

555,000

144   งวด

288  งวด

 

 

106 เดือน

1,600,000

592,000

144   งวด

288  งวด

 

 

112 เดือน

1,700,000

629,000

144   งวด

288  งวด

 

 

118 เดือน

1,800,000

666,000

144   งวด

288  งวด

 

 

120 เดือน

2,000,000

740,000

144   งวด

288  งวด

 

 

126 เดือน

2,250,000

832,500

144   งวด

288  งวด

 

 

132 เดือน

2,500,000

925,000

144   งวด

288  งวด

 

 

138 เดือน

2,750,000

1,017,500

144   งวด

288  งวด

 

 

144 เดือน

3,000,000

1,110,000

144   งวด

288  งวด

 

                   

 

1.  มีค่าหุ้นสะสมไม่เกิน 60%  ของเงินกู้  ใช้ผู้ค้ำประกันจำนวน 5  คน

  

2.  มีค่าหุ้นสะสมตั้งแต่ 61% - 70%  ของเงินกู้  ใช้ผู้ค้ำประกันจำนวน  4  คน

3.  มีค่าหุ้นสะสมตั้งแต่ 71% - 80%  ของเงินกู้  ใช้ผู้ค้ำประกันจำนวน  3  คน

4.  มีค่าหุ้นสะสมตั้งแต่ 81% - 90%  ของเงินกู้  ใช้ผู้ค้ำประกันจำนวน  2  คน

5.  มีค่าหุ้นสะสมตั้งแต่ 91% ของเงินกู้  ใช้ผู้ค้ำประกันจำนวน  1  คน

 

 เพื่อความมั่นคงในการให้เงินกู้สามัญ คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจวินิจฉัยเรียกให้มีผู้ค้ำประกันมากกว่าที่กำหนดได้

               สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ำประกันสำหรับผู้กู้มากกว่าหกคนในเวลาเดียวกันไม่ได้

               เมื่อผู้ค้ำประกันคนใดตายหรือออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ  หรือมีเหตุที่คณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็นผู้ค้ำประกันต่อไปผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ำประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้กำหนด

               การให้สมาชิกผู้ค้ำประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นหลุดพ้นจากการค้ำประกันจนกว่าผู้กู้ได้จัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ำประกันแทน

               อนึ่ง ภายหลังการทำหนังสือค้ำประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผู้ค้ำประกันได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้  ผู้กู้จะต้องจัดให้มีสมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ เห็นสมควรเป็นผู้ค้ำประกันหนี้เงินกู้ในส่วนที่เกินกว่าหุ้นของผู้กู้โดยเร็วด้วย

กรณีสมาชิกที่เกษียณอายุหรือลาออกจากข้อ 4.(5) แห่งระเบียบว่าด้วยคุณสมบัติวิธีรับสมาชิกและการ ขาดจากสมาชิกภาพ อาจขอกู้เงินสามัญได้ย่อมสุดแต่คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นสมควรแต่ต้องอยู่ภายใน จ ากัดไม่เกินร้อยละ 30 ของค่าหุ้นที่สมาชิกผู้กู้นั้นถือไว้กับสหกรณ์ และช าระคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายปี ไม่เกิน 10 งวด (รับเงินปันผลแล้วค่อยช าระ)

 

3.3 เงินกู้พิเศษ มีหลักเกณฑ์ในการกู้ดังต่อไปนี้

ประเภทเงินกู้                                            จำนวนเงินกู้                      อัตราดอกเบี้ย             การชำระคืน

เพื่อการเคหะฯ (บ้านและที่ดิน)                         5,000,000.00                       4.50%                      20 ปี

เพื่อการเคหะฯ (ซื้อที่ดิน)                              5,000,000.00                       5.00%                      20 ปี

เพื่อการซื้อยานพาหนะ                                5,000,000.00                        5.25%                      20 ปี

เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ                         5,000,000.00                        5.25%                      20 ปี

เพื่อการช าระหนี้สิน                                  5,000,000.00                        5.25%                      20 ปี

 

หลักเกณฑ์ในการยื่นกู้

1. เป็นสมาชิกที่มีอายุสมาชิก 1 ปี ขึ้นไป

2. หลักทรัพย์ที่น ามาจ านองเป็นประกันเงินกู้ ต้องเป็นที่ดินหรือบ้านพร้อมที่ดินซึ่งตั้งอยู่ในเขตจังหวัด อ่างทอง,พระนครศรีอยุธยา,ปทุมธานี,กรุงเทพฯ ,นนทบุรี,สุพรรณบุรี,ลพบุรี,สิงห์บุรี,สระบุรี,สมุทรปราการ,ชัยนาท ,นครปฐม ,สมุทรสงคราม,อุทัยธานีและนครสวรรค์ (ส าหรับที่ดินที่อยู่นอกเขตโปรดยื่นความจ านงโดยสหกรณ์ จะ พิจารณาเป็นรายๆ ไป)

3. เขียนค าขอกู้เงินพิเศษพร้อมกับยื่นหลักฐานประกอบดังนี้ - ส าเนาโฉนดที่ดิน (หลักทรัพย์) - ส าเนาบัตรประชาชน (เจ้าของที่ดิน) - ส าเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของที่ดิน) - ใบประเมินราคา (ขอจากส านักงานที่ดิน)

 

 

วัน,เวลา ที่จ่ายเงินกู้สามัญ + เงินกู้พิเศษ

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จะจ่ายเงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษ ทุกวันที่ 1 ,8 ,16 , และวันที่ 23 ของทุก เดือน

ถ้าตรงกับวันหยุด ให้เลื่อนไปจ่ายในวันถัดไป

 

 

หลักเกณฑ์ในการกู้เงินกับสหกรณ์ฯ ทุกประเภท

สมาชิกสหกรณ์ฯ ท่านใดที่ประสงค์จะขอกู้เงินกับสหกรณ์ฯ โปรดแนบหลักฐานและปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ยื่นสลิปเงินเดือนงวดล่าสุด (ส าหรับเงินกู้ฉุกเฉิน) (รายวัน งวด 7,22/รายเดือน งวดสิ้นเดือน)

2. ยื่นสลิปเงินเดือนงวดล่าสุด + ส าเนาบัตรประชาชน (ส าหรับเงินกู้สามัญ+เงินกู้พิเศษ)

3. สมาชิกต้องมีเงินหน้าซองเหลือหลังจากหักรายจ่ายต่าง ๆ แล้ว จ านวนเงิน ไม่น้อยกว่า 1,500 บาท / เดือน

อนึ่ง สมาชิกท่านใดที่มีข้อสงสัยโปรดมาพบคณะกรรมการดำเนินการได้ในวันที่เงินเดือนออกทุก งวด

เวลา 15.30 น (ยินดีให้คำปรึกษาและแก้ปัญหา) โทร.244,390

 

 


  • ดาวน์โหลด (2).jpg
    การรับฝากเงิน 1. เงินฝากออมทรัพย์ เปิดบัญชีครั้งแรก ไม่ต่ ากว่า 100 บาท สามารถฝาก - ถอน ได้ทุกวันใน เวลาท าการ การถอนเงินต้องมียอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากต้องไม่น้อยกว่า 100 บาท ค านว...

  • สวัสดิการสำหรับสมาชิก สวัสดิการสำหรับสมาชิกเจ็บป่วย สมาชิกสหกรณ์ออทรัพย์ฯ ทุกท่านที่เจ็บป่วยเป็นคนไข้ในของโรงพยาบาลพักรักษาตัว ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จัดสวัสดิกา...
Visitors: 15,602